"We hebben er voor gekozen om ons overeenkomst/contract ter inzage op de site te plaatsen zodat men weet wat we van elkaar zouden mogen verwachten. Hoe wij in onze verantwoordelijkheid naar de kittens toe staan moge inmiddels duidelijk zijn na het lezen van "over ons" en "wederzijdse verwachtingen". 

 

De reservering van een kittens staat vast na aanbetaling van €250,- . Door deze aanbetaling weet de aanstaande dienaar zeker dat de kitten gereserveerd staat voor hun. Bij afzegging van de aanstaande dienaar volgt er geen restitutie. Mochten wij van mening zijn dat de aanstaande dienaar zich anders heeft voor gedaan of mocht de kitten niet kunnen verhuizen wegens onvoorzienigheden m.b.t. de kitten zelf zal de aanbetaling terug gestort worden, minus eventuele reeds gemaakte kosten.

Het resterend bedrag zal overgemaakt zijn voor de overdracht.

 

Maar wij krijgen nog te vaak mee dat mensen zeggen dat het toch niet rechtsgeldig is zo'n contract en dat de kitten na overdracht toch van hun is en dat zij het zelf mogen bepalen wat ze er mee doen. Vind je dat dan komt het er eigenlijk op neer dat wij als fokker vogelvrij zijn verklaard en dat de bezieling waarom we dit doen niet meetelt, onze keuzes er niet toe doen. 

Sta je er zo in, dat na de overdracht het er niet toe doet wat we hebben afgesproken maar je waarschijnlijk wel verwacht dat de fokker tot in de treuren verantwoordelijk is gaat er wat mis. Dan passen wij niet bij elkaar. Sla ons als cattery over want wij willen het beste voor onze kittens maar dat beste kun jij dan niet zijn.

Voor diegene die begrijpt waar onze bezieling ligt, lees het gewoon door ter kennisgeving. Wij houden van transparantie vanuit beide partijen en het beste voor onze Durathror bengels."

 

Copyright by cattery Durathror, zonder onze toestemming mag er niets van dit contract elders gebruikt worden en/of rechten aan ontleend worden.

 

 

                                                             Cattery Durathror

                                                        overdracht overeenkomst

 

 

fokker:

naam:

adres:

postcode, plaats:

tel.nr.:  

email:

 

gegevens Durathror nakomeling:

naam:

geboortedatum:

geslacht:

kleurcode:

stamboomnummer:

chipnummer:

 

gegevens nieuwe dienaar/koper:

naam:

adres:

postcode, plaats:

tel.nr.:

email:

 

 

Op –datum- verklaren wij, de fokker, dat –naam kat- naar ons beste weten en na onderzoek van onze dierenarts (veterinaire keuring) volledig gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen, parasieten of huidaandoeningen. –naam kat- verhuist met stamboom, gezondheidsverklaring Mundikat Fife Health Appendix, Europees dierenpaspoort en chip verklaring Backhome geregistreerd wat staat op naam van de fokker en die de nieuwe dienaar/koper zelf op zijn adres moet overzetten.

Op dit moment constateren wij, de fokker, en de dienaar/koper geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen. Beide partijen hebben een kopie van deze cattery Durathror overdracht overeenkomst.

De aanbetaling van € 250.-  is voldaan bij reservering van de kitten.

Het resterend koopbedrag van €...... is reeds voldaan voor de overdracht.

 

Ook krijgt –naam kat- een kittenpakket mee met daar in eten voor de eerste dagen en diverse speeltjes om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij, de fokker, hebben samen met de mamapoes en roedel alle liefde, zorg en toewijding gegeven die er voor nodig waren om –naam kat-  te laten uitgroeien tot een gezonde en sociale jonge Noorse bengel. Wij, de fokker, hebben geprobeerd de eetgewoonte zo gangbaar mogelijk voor de nieuwe dienaar te maken. Door hier mee door te gaan zal er geen vervelende maag of darm klachten komen door het voer na de verhuizing, indien mogelijk blijf hier dan ook mee doorgaan of overleg naar verloop van tijd met de fokker om dit geleidelijk op/af te bouwen naar wat anders. In de bijlage staan instructies/handvatten m.b.t. o.a. het eten. 

 

!!! Onze Durathror nakomelingen mogen onder geen enkel beding los en ongecontroleerd buiten lopen !!! Zoals we hebben besproken en afgesproken (interpretatie verschil is hier niet op van toepassing!), zal er een fijne binnen omgeving zijn en een buiten mogelijkheid in een ren, NFO proof afgezette tuin en/of het leren aan een verantwoord tuigje te lopen.

-naam kat- verhuist als gezelschapsdier, wat inhoudt dat de nieuwe dienaar ervoor zorgt dat er geen zwangerschappen verwekt worden en dus nestjes zullen komen. Ook zal –naam kat- voor zijn/haar resp. 8/10e levensmaand gecastreerd/gesteriliseerd worden en een kopie van het bewijs van de behandeling zal naar de fokker gestuurd worden.

 

Bij deze verklaart de dienaar/koper tijdig naar een dierenarts te gaan wanneer –naam kat-  zorg nodig heeft. Zal tijdig de vaccinaties herhalen of door titeren bepalen wat nodig is, zal met jaarlijkse regelmaat ontwormen (idem qua evt. vlooien) met een verantwoord merk (bij onzekerheid over welk type zal de fokker of dierenarts geraadpleegd worden). Zonder veterinaire bewijs dat het een medisch noodzakelijke actie betreft, zal de bengel niet ontnagelt mogen worden. Het verblijf van -naam kat- zijn volgens de norm van de fokker en reeds besproken.

 

2 weken: Indien bij de –naam kat- binnen 2 weken na verhuizing door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat –naam kat- aan een ziekte, gebrek of aandoening lijdt die ten tijde van de verhuizing reeds bestond of aanwezig was en waardoor de kat blijvend ongeschikt is voor het houden als gezelschapsdier, stelt de dienaar/koper de fokker hiervan schriftelijk in kennis.

De fokker heeft het recht de kat te laten onderzoeken door een door de  fokker aan te wijzen dierenarts die is gespecialiseerd is in de eerder geconstateerde ziekte, gebrek of aandoening.

Indien deze de eerder gestelde diagnose bevestigt, heeft de dienaar/koper het recht om binnen twee weken nadat hem deze tweede uitslag is meegedeeld de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de fokker de kat terugneemt en uitsluitend verplicht is tot terugbetaling van de koopprijs. *

Indien de dienaar/koper de kat wil behouden en aanspraak wil maken op vergoeding door fokker van de noodzakelijke kosten van onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) zal dat zijn tot het maximum van de koopprijs. Dienaar/koper moet wel bewijzen welke kosten zijn gemaakt, alsmede de noodzaak en wenselijkheid daartoe. *

6 maanden: Indien –naam kat- nog geen 6 maanden is en een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart zich of door middel van onderzoek wordt aangetoond, in beide gevallen vast te stellen door een dierenarts die gespecialiseerd is in het diagnosticeren van het gebrek  en –naam kat- ongeschikt maakt voor het houden als gezelschapsdier, stelt de dienaar/koper de fokker schriftelijk in kennis.

De dienaar/koper heeft dan het recht om binnen twee weken nadat hem deze tweede uitslag is meegedeeld de overeenkomst schriftelijk te ontbinden gelden dezelfde voorwaarden als in bovenstaand stukje, zie rood kruisje.

 

In geval van het ontdekken van een (mogelijk) erfelijke afwijking bij de kat gedurende zijn of haar leven, is de dienaar/koper verplicht de fokker hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan de fokker beslissen om bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. De fokker heeft te allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts van zijn keuze. De kosten van een second opinion onderzoek zijn voor rekening van fokker. Dienaar/koper is verplicht aan dit onderzoek mee te werken.

 

Wanneer blijkt dat de dienaar/koper niet meer kan zorgen voor de Durathror bengel, zal die de fokker daarvan als eerste op de hoogte stellen. Dit om de fokker het eerste recht te geven om de kitten/kat zelf terug te nemen, evt. vergoedingen naar alle redelijkheid. Indien de fokker van dit recht af ziet, zal er een overleg en goedkeuring nodig zijn voordat er een overdracht heeft plaatsgevonden om de kitten/kat elders te plaatsen. (oude bepalingen en gemaakte afspraken blijven van kracht bij een nieuwe overdracht)

 

Het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele juridische kosten voortvloeiend uit het verbreken van de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, komen voor de rekening van de dienaar/koper.

 

Aldus, overdracht overeenkomst op 4 pagina’s, getekend, -datum-:

 

Handtekening fokker:                                                       Handtekening dienaar/koper:

 

………………………………………………                               …………………………………………….........